หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
เป้าหมาย
ทำเนียบบุคลากร
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
โครงสร้างโรงพยาบาล
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
หลักเกณฑ์การประเมิน
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทาง
ข้าราชการประเมินระดับดีเด่น/ดีมาก
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับชำนาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการส่งเอกสารประเมิน
เขียนอย่างไรให้ผ่าน อวช.
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
เกษียนแล้วได้อะไรบ้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
การประดับเครื่องราช
ราคาชดใช้(ที่ไม่สามารถส่งคือได้)
ขั้นตอนบรรจุกลับ ระดับ 7,8
โอน

การย้าย

การลา พักผ่อน /ป่วย /กิจ

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการ

ทหารของนักศึกษาแพทย์ทุน

 
   

 

 
 
สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
  |21 พ.ย. 2560|ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัครภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป | 2 ครั้ง
  |13 พ.ย. 2560|ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน | 48 ครั้ง
  |09 พ.ย. 2560|ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | 14 ครั้ง
  |09 พ.ย. 2560|ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | 16 ครั้ง
  |02 พ.ย. 2560|ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | 32 ครั้ง
  |06 ต.ค. 2560|ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน | 68 ครั้ง
  |06 ต.ค. 2560|รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป | 96 ครั้ง

  |05 ต.ค. 2560|แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี | 31 ครั้ง
  |27 ก.ย. 2560|ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ | 52 ครั้ง
  |19 ก.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก | 30 ครั้ง

  |17 พ.ย. 2560|ประกาศสิทธิประโยชน์วันลาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป | 6 ครั้ง
  |13 พ.ย. 2560|หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 3 ครั้ง
  |02 ต.ค. 2560|ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรือง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องร... | 33 ครั้ง
  |11 ก.ย. 2560|สิทธิประโยชน์วันลา ของพนักงานราชการ | 43 ครั้ง
  |07 ส.ค. 2560|ปฎิทินการดำเนินการงานวันลา เพื่อเลื่อนเงินเดือนและสรุปวันลาประจำปีงบประมาณ | 58 ครั้ง
  |07 ส.ค. 2560|การแจ้งการลาออก/ขาดงาน/เลิกจ้าง/ ของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลอุดรธา... | 46 ครั้ง

  |01 พ.ย. 2560|คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | 14 ครั้ง
  |01 พ.ย. 2560|คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | 19 ครั้ง
  |16 ต.ค. 2560|คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ | 21 ครั้ง
  |16 ต.ค. 2560|คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก | 23 ครั้ง
  |10 ต.ค. 2560|คำสั่งให้รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี | 32 ครั้ง
  |01 ต.ค. 2560|คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี | 50 ครั้ง

  |16 พ.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น พยาบาลวิชาชีพ (งานผู้ป่วยหน... | 7 ครั้ง
  |09 พ.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) | 9 ครั้ง
  |19 ต.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น นักจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มงาน... | 17 ครั้ง
  |08 ต.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ... | 32 ครั้ง
  |28 ก.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น พยาบาลวิชาชีพ (งานผู้ป่วยใน... | 24 ครั้ง
  |28 ก.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น พยาบาลวิชาชีพ (งานผู้ป่วยใน... | 15 ครั้ง
  |26 ก.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานห้องผู้ป่... | 20 ครั้ง
  |25 ก.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(นักรังสีการแพทย์) | 20 ครั้ง
  |31 ส.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) | 31 ครั้ง
  |31 ส.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานผู้ป่วยใน | 25 ครั้ง
  |29 ส.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานผู้ป่วยใน | 25 ครั้ง
  |23 ส.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(นายแพทย์ ด้านเวชกรรม) | 30 ครั้ง
  |21 ส.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) | 25 ครั้ง
  |15 ส.ค. 2560| ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานห้องผ่าต... | 36 ครั้ง
  |24 ก.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานห้องผู้ป่... | 58 ครั้ง
  |24 ก.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานวิสัญญีพย... | 28 ครั้ง
  |04 ก.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานห้องผู้ป่... | 44 ครั้ง
  |04 ก.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานห้องคลอด | 41 ครั้ง
  |20 มิ.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) | 43 ครั้ง
  |26 มิ.ย. 2560|ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลวิสัญ... | 36 ครั้ง
  |16 มิ.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) | 38 ครั้ง
  |06 มิ.ย. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) | 36 ครั้ง
  |23 พ.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำ... | 63 ครั้ง
  |22 พ.ค. 2560|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(ตำแหน่งนายแพทย์ระดับชำนาญกา... | 59 ครั้ง

 
 
 
  การพัฒนาระบบการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นประจำปีงบประมาณ 2560
 
1.หลักเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการ โดย คุณสุลาวัลย์ ภักดีศรี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2.การประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ โดย คุณจารุณี สัมฤทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3.การประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ โดย คุณทิพย์สุคนธ์ อารยวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
4.การประเมินผลงานสายงานสหวิชาชีพ โดย คุณเยาวรักษ์ จูตระกูล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5.ประเด็นที่พบบ่อยในการประเมินผลงาน โดย กลุ่มงานเภสัชกรรม
6.การประเมินผลงานสายงานสหวิชาชีพ โดย คุณอุทิศ กันธิยะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
   
    ภาพถ่ายกิจกรรม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี  
 
 
 
รับรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ /พนักงานช่วยการพยาบาล วันที่ 30 ต.ค. 2560
 
 
รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 16 ต.ค. 2560
 
 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะครั้งที่ 1พนักงานราชการทั่วไป วันที่ 28 กันยายน 2560
 
 
รับรายงานตัวบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน วันที่ 9 พ.ย. 2560
 
 
การชี้แจงการลงนามสัญญาจ้าง และแจ้งผลการเพิ่มอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 ต.ค. 2560
 
 
รับรายงานตัวบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ / พนักงานช่วยการพยาบาล วันที่ 2 ต.ค. 2560
แสดงทั้งหมด
 
สิทธิเข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
 
ประเภทเจ้าหน้าที่ ชาย หญิง จำนวน
ข้าราชการ 204 1,056 1,260
ลูกจ้างประจำ 30 106 136
พนักงานราชการ 20 43 63
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 379 788 1,167
ลูกจ้างชั่วคราว 147 232 379
รวม 780 2,225 3,005
 
   
ที่อยู่ : ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลอุดรธานี
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5
โรงพยาบาลอุดรธานี
33 ถ. เพาะนิยม ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-245555 ต่อ 3500-2 ,3519

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

  สถิติรายวัน : 27

  สถิติเมื่อวาน : 75

  สถิติเดือนนี้ : 998

  สถิติปีนี้ : 9,793

  สถิติทั้งหมด : 9,901
  @ Aekcub