หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
เป้าหมาย
ทำเนียบบุคลากร
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
โครงสร้างโรงพยาบาล
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
หลักเกณฑ์การประเมิน
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทาง
ข้าราชการประเมินระดับดีเด่น/ดีมาก
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับชำนาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการส่งเอกสารประเมิน
เขียนอย่างไรให้ผ่าน อวช.
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
เกษียนแล้วได้อะไรบ้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
การประดับเครื่องราช
ราคาชดใช้(ที่ไม่สามารถส่งคือได้)
ขั้นตอนบรรจุกลับ ระดับ 7,8
โอน

การย้าย

การลา พักผ่อน /ป่วย /กิจ

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการ

ทหารของนักศึกษาแพทย์ทุน

 
   
 

 
 
สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
  |22 มิ.ย. 2561|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้/ พนักงานช่วยก... | 10 ครั้ง
  |23 พ.ค. 2561|ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน | 106 ครั้ง
  |08 พ.ค. 2561|ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ | 90 ครั้ง
  |06 ต.ค. 2560|ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน | 278 ครั้ง
  |06 ต.ค. 2560|รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป | 341 ครั้ง

  |04 พ.ค. 2561|ข้าราชการพลเรือนสามัลพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 58 ครั้ง
  |17 พ.ย. 2560|ประกาศสิทธิประโยชน์วันลาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป | 89 ครั้ง
  |13 พ.ย. 2560|หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 64 ครั้ง
  |11 ก.ย. 2560|สิทธิประโยชน์วันลา ของพนักงานราชการ | 82 ครั้ง
  |07 ส.ค. 2560|ปฎิทินการดำเนินการงานวันลา เพื่อเลื่อนเงินเดือนและสรุปวันลาประจำปีงบประมาณ | 98 ครั้ง
  |07 ส.ค. 2560|การแจ้งการลาออก/ขาดงาน/เลิกจ้าง/ ของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลอุดรธา... | 102 ครั้ง

  |04 มิ.ย. 2561|ประกาศแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าทีหัวหน้ากลุ่มงาน | 19 ครั้ง
  |04 มิ.ย. 2561|ประกาศให้ข้าราชการรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มการ... | 17 ครั้ง
  |01 พ.ย. 2560|คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | 104 ครั้ง
  |01 พ.ย. 2560|คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | 88 ครั้ง
  |16 ต.ค. 2560|คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ | 61 ครั้ง
  |16 ต.ค. 2560|คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก | 77 ครั้ง

  |21 มิ.ย. 2561|ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ผู้ป่วยนอก) | 4 ครั้ง
  |28 พ.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญ... | 13 ครั้ง
  |28 พ.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดั... | 8 ครั้ง
  |28 พ.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ | 9 ครั้ง
  |16 พ.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับช... | 32 ครั้ง
  |16 พ.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ | 11 ครั้ง
  |27 เม.ย. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (งานบริการชุมชน) | 23 ครั้ง
  |27 เม.ย. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ | 12 ครั้ง
  |02 เม.ย. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (งา... | 37 ครั้ง
  |30 มี.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (งา... | 22 ครั้ง
  |30 มี.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (งา... | 20 ครั้ง
  |30 มี.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (งา... | 22 ครั้ง
  |19 มี.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นายแพทย์ (ศัลยกรรม) | 42 ครั้ง
  |19 มี.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับช... | 32 ครั้ง
  |19 มี.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (งานผู... | 26 ครั้ง
  |15 มี.ค. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งงานห้องผ่าตัด | 19 ครั้ง
  |07 ก.พ. 2561|บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (เภสัชกร) | 38 ครั้ง
  |25 ม.ค. 2561|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) กลุ่มงานกุมา... | 64 ครั้ง
  |25 ม.ค. 2561|ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น(พยาบาลวิชาชีพ) งานผู้ป่วยใน | 45 ครั้ง

 
 
 
  การพัฒนาระบบการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นประจำปีงบประมาณ 2560
 
1.หลักเกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการ โดย คุณสุลาวัลย์ ภักดีศรี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2.การประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ โดย คุณจารุณี สัมฤทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3.การประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ โดย คุณทิพย์สุคนธ์ อารยวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
4.การประเมินผลงานสายงานสหวิชาชีพ โดย คุณเยาวรักษ์ จูตระกูล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5.ประเด็นที่พบบ่อยในการประเมินผลงาน โดย กลุ่มงานเภสัชกรรม
6.การประเมินผลงานสายงานสหวิชาชีพ โดย คุณอุทิศ กันธิยะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
   
    ภาพถ่ายกิจกรรม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี  
 
 
 
การอบรมระบบสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการ วันที่ 20 เมษายน 2561
แสดงทั้งหมด
 
สิทธิเข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
 
ประเภทเจ้าหน้าที่ ชาย หญิง จำนวน
ข้าราชการ 209 1,094 1,303
ลูกจ้างประจำ 30 101 131
พนักงานราชการ 20 43 63
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 402 799 1,201
ลูกจ้างชั่วคราว 149 196 345
รวม 810 2,233 3,043
 
   
ที่อยู่ : ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลอุดรธานี
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5
โรงพยาบาลอุดรธานี
33 ถ. เพาะนิยม ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-245555 ต่อ 3500-2 ,3519

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

  สถิติรายวัน : 6

  สถิติเมื่อวาน : 22

  สถิติเดือนนี้ : 1,155

  สถิติปีนี้ : 8,541

  สถิติทั้งหมด : 20,047
  @ Aekcub